Одељење:
Наставник:
Предмет:
Време реализације:
Планиранаактивност (наставнајединица, тема, модул, пројекаткојисеобрађује)

Приступ у раду/платформа која се користи/начин комуникације са ученицима

Активностиученика / наставника

Начин реализације за ученике који немају

материјалнотехничких могућности за реализацију наставе на даљину

Начинпраћења напредовања и постигнућаученика

Белешка о реализацији (какосеодвијареализација, далистеуспоставилисарадњусасвимученицима, далиодговарајунапостављенезадатке)

 Проценат обухваћених ученика:

*Попуњава се по истеку наставне седмице